Kvalita

Dňa 21. júna 2013 sme získali certifikát riadenia kvality ISO 9001 v odbore:

"Výroba, predaj, skladovanie a distribúcia chemických látok, zmesí a výrobkov"

Veríme, že prísnejšie riadenie kvality prispeje k zvýšeniu spokojnosti našich zákazníkov. Naša politika kvality je nasledovná:

EFEKTÍVNOSŤ A VYSOKÁ KVALITA

všetkých činností je predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvárajú predpoklad pre rozvoj zahraničných aktivít. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.

URČENIE KVALITY

je prvá a základná úloha, za ktorej splnenie zodpovedajú pracovníci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.

REAGUJEME NA POŽIADAVKY

trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.

OBJEKTÍVNYM VÝBEROM

začleňujeme dodávateľov do nášho systému manažérstva kvality.

ISTOTA TRVALÉHO ZLEPŠOVANIA

systému manažérstva kvality je podporovaná a zabezpečovaná aktívnym prístupom pracovníkov na všetkých úrovniach spoločnosti.

STAROSTLIVOSŤ

o sociálne zabezpečenie, životné a pracovné prostredie je súčasťou zodpovednosti a stratégie rozvoja spoločnosti.

ORGANIZOVANÍM

svojej práce, s osobnou zodpovednosťou a etickým vystupovaním pomáhame budovať dobré meno spoločnosti a tým stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov.